BohaterowieBeata Wolińska ( 18 l. )


"Życie zmie­rza do niez­na­nego nam ce­lu. Mi­mo że cza­sem mknie z nad­na­turalną prędkością, nie próbuj zwal­niać je­go biegu, bo może ono ut­knąć w mar­twym punkcie. "

Niall Horan ( 19 l. ) 


"mężczyz­na płacze tyl­ko przy ko­bietach swe­go życia – mat­ce, ukocha­nej i gitarze"


Harry Styles ( 18 l. )
"Lu­bimy ad­re­nalinę i ry­zyko.Po­niekąd i miłość na­leży do ek­stre­mal­nych zadań. "

Liam Payne (19 l.)
"Nie wol­no niszczyć czy­jegoś szczęścia tyl­ko przez to, że my na swo­jej drodze na­pot­ka­liśmy przeszko­dy, które uniemożli­wiły reali­zację za­mie­rzo­nego celu "
Zayn Malik (19 l.)
"Ta­lent ok­reśla co człowiek ro­bi, nie ok­reśla, kim człowiek jest. [...] Kiedy wiesz, kim jes­teś, możesz do­konać wszystkiego"Louis Tomlinson (20 l.)
,, Powinienem umrzeć z uśmiechem na twarzy, prawda?'' 

2 komentarze: